Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  HM Butchers s.r.o.
  IČ: 08022607
  DIČ: CZ08022607
  se sídlem: Jamborova 3170/40, 61500 Brno
  Spisová značka : C 111300 vedená u Krajského soudu v Brně
  kontaktní údaje: Radek Fiala
  e-mail: brno@butchers.cz
  telefon: 734 309 499
  web: www.butchers.cz
  (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.butchers.com(dále jen „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.
Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě.
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere hodnotu šeku, datum platnosti šeku, místo restaurace, grafickou úpravu šeku.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 

IV.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.
Podmínky uplatnění šeku

 1. Platnost šeku je 3 měsíce od data vystaveni šeku s tím že po dohodě se zástupcem restaurace je možné posunout splatnost šeku maximálně však do jednoho roku od vystavení
 2. Šek je nutné předložit před vystavením účtu za konzumaci v restauraci
 3. Šek není možný kombinovat s další slevou
 4. Šek je zálohovou platbou k budoucímu čerpání
 5. Šek je platný pouze v restauraci Butchers, na adrese Dobrovského 96/29, Brno
 6. Hodnota šeků musí být menší než celková konzumace v restauraci
 7. Nejnižší hodnota jednoho šeku je 500,-Kč a nejvyšší hodnota jednoho šeku je 10.000,- Kč

 

VI.
Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

VII.
Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

 

VIII..
Reklamční řád

 1. Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, popřípadě nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u Poskytovatele služeb (dále jen „reklamace“) níže uvedenými způsoby.
 3. Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že šek při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že v době, kdy příjemce věc převzal.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb (dále taktéž jen „reklamace“).
 5. Reklamace poskytnutých služeb:
  • Reklamaci služeb je nutné uplatnit u Poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu, kdy byla služba poskytnuta, popřípadě měla být poskytnuta, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele služeb brno@butchers.cz, nebo ústně přímo v provozovně Poskytovatele služeb, kde byla reklamovaná služba poskytnuta popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb, nebo elektronicky na emailovou adresu brno@butchers.cz, ústně v provozovně Poskytovatele služeb, kde bylo zboží vyzvednuto, popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Neuplatní-li příjemce reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb o reklamaci písemný záznam. K reklamaci je vhodné přiložit objednávku poskytnuté služby/zboží nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu služby.
  • Poskytovatel vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízeníreklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese Poskytovatele služeb brno@butchers.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.
  • Poskytovatel služeb rozhodne o reklamaci příjemce spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby/zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace příjemce spotřebitele jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb s příjemcem spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. V případě reklamace příjemce podnikatele, rozhodne Poskytovatel služeb o reklamaci nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 6. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: brno@butchers.cz
 7. Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit u Poskytovatele služeb nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení.
 8. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb elektronicky, a to na elektronickou adresu Poskytovatele služeb: brno@butchers.cz
 9. Poskytovatel služeb sdělí stanovisko provozovatele platební brány k reklamaci příjemci do 30 dnů od obdržení reklamace.
 10. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb povinen zajistit, aby provozovatel platební brány přijal a provedl nápravná opatření.
 11. Postup pro reklamaci uvedený v odst. 8.7. Obchodních podmínek se uplatní i v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz

 

IX.
Odstoupení od smlouvy

 1. Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 2. V případě odstoupení od smlouvy při nákupu dárkového poukazu musí být příjemcem předán nebo zaslán zpět šek/dárkový poukaz Poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy příjemcem. Odstoupí- li příjemce spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením dárkového poukazu Poskytovateli služeb, a to i v tom případě, kdy dárkový poukaz nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případech, kdy má příjemce právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy kupní, je Poskytovatel služeb taktéž oprávněn od smlouvy kupní odstoupit, a to až do doby převzetí dárkového poukazu příjemcem.V takovém případě vrátí Poskytovatel služeb příjemci kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený příjemcem.

 

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

Jít zpět

 

 

Brno: +420 734 309 499 Otevírací doba: PO-NE 11.30-22.00 hod

 

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.